Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради
Міністерство охорони
здоров'я України
 

Витяг зі статуту КНП "Коростенська ЦРЛ" Ушомирської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Ушомирської сільської ради від 15.12.2020 р. № 39


СТАТУТ
Комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради (нова редакція)
(код ЄДРПОУ 40475812)
м. Коростень 2020 рік

 

1.1.    Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
1.2.    Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна районна лікарня Коростенської районної ради».
1.3.    Підприємство засноване на спільній власності Ушомирської об‘єднаної територіальної громади й перебуває в управлінні Ушомирської сільської ради (надалі - Засновник).
1.4.    Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Ушомирська об‘єднана територіальна громада в особі Ушомирської сільської ради (надалі - Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
1.5.    Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6.    Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
1.8.    Не вважається розподілом доходів (прибутків) Підприємства, в розумінні п. 1.7 цього Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізація мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
1.9.    Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
2.    НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1.    Найменування:
2.1.1.    Повне найменування Підприємства українською мовою: - Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради;
2.1.2.    Скорочене найменування Підприємства українською мовою: - КНП Коростенська ЦРЛ
2.2.    Місцезнаходження Підприємства: 11571, Житомирська обл., Коростенський район, село Ушомир, вулиця Наумова, будинок 12.
3.    МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1.    Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування та надання населенню медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством та цим Статутом, а також здійснення управління медичним обслуговуванням населення.
3.2.    Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
-    медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;
-    забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
-    планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
-    консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
-    організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
-    проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;
-    направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
-    участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
-    участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
-    участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
-    участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги у Коростенському районі, та шляхів їх вирішення;
-    надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню Коростенського району;
-    визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
-    моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
-    забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
-    зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів(списку 1 таблиці 2, списку 1 таблиці 3, психотропних речовин(списку 2 таблиці 2, списку 2 таблиці 3), їх аналогів та прекурсорів(сииску 1 таблиці 4) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів)), згідно з вимогами чинного законодавства України;
-    залучення медичних працівників для надання вторинної медико- санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
-    закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних
З 
послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
-    координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
-    надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
-    надання послуг з медичної реабілітації;
-    надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
-    медична практика за спеціальностями, визначеними у відповідній ліцензії;
-    організація та надання кваліфікованої планово-консультативної медичної допомоги населенню;
-    вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи передових лікувально- профілактичних закладів;
-    своєчасне та обґрунтоване направлення хворих на стаціонарне лікування в обласні заклади та інші провідні спеціалізовані заклади охорони здоров’я України;
-    координація і спрямування зусиль районних організацій, установ, підприємств на усунення або максимальне зменшення факторів, що негативно впливають на здоров’я і працездатність населення, а також на повне задоволення його потреб у медичній допомозі;
-    організація роботи з охорони материнства і дитинства;
-    проведення заходів із захисту населення у разі виникнення екстремальних ситуацій;
-    ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;
-    огляд на стани сп’яніння алкогольного та наркотичного походження.
-    профілактичні медичні огляди населення, в т.ч. наркологічні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та працівників інших професій, в т.ч. попередні, періодичні, позачергові;
-    організація і надання платних послуг населенню відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також па підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
-    експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальних експертних комісій;
-    залучення до консультацій хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів та працівників науково- дослідницьких інститутів;
-    надання в оренду майна відповідно до вимог законодавства та цього Статуту;
-    організація проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами медичних навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації;
-    організація заготівлі сільськогосподарської продукції з метою поліпшеного харчування хворих;
-    створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
-    забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 
-    здійснення обліку хворих, які потребують стаціонарного лікування;
-    надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та оплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;
-    надання пацієнтам, лікувальної, діагностичної, консультативної допомоги в стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних умовах;
-    забезпечення поліпшення якості життя пацієнтів шляхом своєчасної діагностики больового синдрому і розладів життєдіяльності, запобігання та полегшення страждань їх, кваліфікований контроль симптомів і догляд, медико-психологічна реабілітація, соціальна та духовна підтримка;
-    здійснення оцінки стану та визначення медичних, психологічних, соціальних та духовних потреб пацієнтів;
-    надання послуг догляду людей похилого віку із забезпеченням проживання на оплатній основі;
-    медичного контролю за перебігом вагітності і післяпологового періоду;
-    здійснення масажу, в тому числі здійснення оздоровчого масажу з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення;
-    організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення безперервності та наступництва при наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
-    надання будь-яких послуг іншим фізичним та юридичним особам, враховуючи положення законодавства України та цього Статуту;
-    здійснення іншої, не забороненої законодавством, діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
-    інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
3.3.    Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
4.    ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1.    Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2.    Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю Ушомирської територіальної громади на праві оперативного управління.
4.3.    Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.
4.4.    Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5.    Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.
4.6.    Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 
4.7.    Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, іцо розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.8.    Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
4.9.    Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
5.    СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1.    Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.2.    Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3 Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1    Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
5.3.2    Кошти місцевого бюджету;
5.3.3    Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
5.3.4    Кошти від надання платних медичних послуг;
5.3.5    Цільові кошти;
5.3.6    Кредити банків;
5.3.7    Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.3.8    Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально- економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.3.9    Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
5.3.10    Кошти, отримані за договором про медичне обслуговування населення із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
5.3.11    Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.12    Відсотки за депозитом;
5.3.13    Інші джерела, не заборонені законодавством;
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України та відповідними рішеннями Засновника.
5.4    Статутний капітал Підприємства становить: 0,00 гривень (нуль гривень 00 копійок).
5.5    Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань з дозволу
б
Засновника.
5.6Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
5.7Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.8    Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
5.9Вартість платних послуг, що входять до переліку, затверджуються згідно чинного законодавства, відшкодовуються за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України - за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.
5.10    У разі залучення Підприємства до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних коштів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.
5.11    У разі залучення Підприємства до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей, фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних коштів в порядку та на умовах, встановлених законодавством.
6.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1.    Підприємство має право:
6.1.1.    Звертатися у порядку, передбаченому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2.    Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3.    Укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.
6.1.4.    Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених законодавством та цим Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності за умови погодження з засновником.
6.1.5.    Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.6.    Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством України порядку.
6.1.7.    Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.
6.1.8.    Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.9.    Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.10.    Надавати пропозиції щодо створення структурних підрозділів Підприємства відповідно до законодавства України Засновнику.
6.1.11.    «Встановлювати    вартість робіт і послуг, які надаються Підприємством поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров’я України відповідно Постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 р. (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та делегувати повноваження на право самостійного затвердження переліку та тарифів на платні медичні послуги відповідно законодавства».
6.1.12.    Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
6.1.13    Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділене усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.
6.2.    Обов’язки Підприємства:
6.2.1.    Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими діючими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
6.2.2.    Забезпечувати належне та якісне надання медичних послуг населенню.
6.2.3.    Планувати свою діяльність для реалізації мети та предмету діяльності згідно із Статутом.
6.2.4.    Створювати для працівників Підприємства належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.5.    Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.2.6    . Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7    Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
6.2.8    Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.
6.2.9.    Отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність в сфері медичних послуг та лікувально-профілактичної допомоги, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.2.10.    Здійснювати заходи з удосконалення оплати праці працівників з метою їх матеріального стимулювання, як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках діяльності лікарні, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1.    Управління Підприємством здійснює Ушомирська сільська рада (Засновник).
7.2.    Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з неї відповідно до законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
7.3.    Засновник (Власник):
7.3.1.    Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
7.3.2.    Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;
7.3.3.    Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
7.3.4.    Погоджує    Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;
7.3.5.    Погоджує створення філій та представництв Підприємства. Такі філії та представництва діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом директора Підприємства;
7.3.6.    Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю Ушомирської об’єднаної територіальної громади, та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
7.3.7.    Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс;
7.4.    Директор Підприємства:
7.4.1.    Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
7.4.2.    Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника;
7.4.3.    Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів України;
7.4.4.    Забезпечує складання проекту фінансового плану Підприємства та подання цього проекту для затвердження Засновнику Підприємства до 01 червня року, що передує плановому. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Підприємства здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Засновника Підприємства.
Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть уноситись не більше двох разів протягом кварталу календарного року.
Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства розглядає та приймає Засновник або інший уповноважений ним орган за поданням керівника Підприємства. Строк розгляду - протягом двох тижнів з дня отримання такого подання.
Зміни до фінансового плану Підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.
Фінансовий план Підприємства складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою та має містити наступні положення:
Розділ І.
1.    Фінансові результати, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі: а) очікуваний дохід за договором із Національною службою здоров’я України; б) дохід від надання послуг, що не входять до програми медичних гарантій, та від надання послуг ПМД іноземцям; в) очікуваний дохід за бюджетними програмами (надходження на покриття вартості комунальних послуг- та енергоносіїв, надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості тощо); г) благодійна допомога, гранти, інші надходження; д) інші операційні доходи, у тому числі, але не обмежуючись (дохід від операційної оренди активів; дохід від гегтізації необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо)
2.    Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі: Матеріальні витрати; Витрати на оплату праці; Відрахування на соціальні заходи; Амортизація; Інші операційні витрати.
3.    Адміністративні витрати, у тому числі: Матеріальні витрати; Витрати на оплату праці; Відрахування на соціальні заходи; Амортизація; Інші операційні ви грати.
4.    Інші операційні доходи.
5.    Інші операційні витрати.
6.    Чистий фінансовий результат (прибуток; збиток).
7.    Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток; збиток).
Розділ II. Розрахунки з бюджетом.
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України: (Податок на додану вартість; Податок на прибуток підприємств; Інші вирахування з доходу).
Розділ III. Капітальні інвестиції.
1.    Капітальне будівництво;
2.    Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
3.    Придбання (створення нематеріальних активів);
4.    Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів;
5.    Разом.
Розділ IV. Додаткова інформація.
1.    Чисельність працівників;
2.    Середньомісячна заробітна плата працівників;
3.    Всього активів.
7.4.5.    Забезпечує подання Засновнику звіту про виконання фінансового плану Підприємства в паперовому та електронному вигляді щокварталу в наступні терміни:
-    за І, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та ЗО листопада звітного року;
-    за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом.
Звіт про виконання фінансового плану Підприємства подається разом з пояснювальною запискою щодо результатів його діяльності за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.
Звіт про виконання фінансового плану Підприємства за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.
".4.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану г. ззитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників е іективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад Коростенської районної ради і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;
“.4.7. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;
".4.8. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
7.4.9.    Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;
7.4.10.    У строки і в порядку, встановлені чинним законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим;
7.4.11.    Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;
7.4.12.    Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства.
Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку Підприємства. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників Підприємства згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом Підприємства;
7.4.13.    Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України;
7.4.14.    Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників Підприємства;
7.4.15.    Затверджує штатний розпис Підприємства та встановлює розміри посадових окладів працівників Підприємства.
7.4.16.    Розробляє і затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює працівникам Підприємства премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором (в разі його укладання) та чинним законодавством України. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.4.17.    Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
7.4.18.    Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
".4.19. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному чинним законодавством України;
".4.20. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення : _ порядки, що мають системний характер, зокрема:
положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;
".4.21. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 :-:Б.М. відбувається за рішенням директора Підприємства без попереднього погодження із
З.тасником майна в порядку, визначеному законодавством України та актами органів місцевого самоврядування;
".4.22. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог чинного законодавства України має право укладати договори оренди майна;
“.4.23. Надає пропозиції Засновнику щодо створення філій та представництв Підприємства та затверджує положення про них.
".4.24. Вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Засновника згідно із з —конодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником і директором Підприємства.
7.4.25.    Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 
7.4.26.    У разі відсутності директора Підприємства або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.5.    З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності на Підприємстві створюється Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом директора Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
7.5.1.Члени Спостережної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від основної роботи чи заняття.
7.5.2    Метою діяльності Спостережної ради є покращення якості та доступності медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійснені Підприємством медичного :бслуговування населення, сприяння ефективному управлінню і розвитку Підприємства та покращенню його матеріально-технічної бази. Задля досягнення поставленої мети С лостережна рада має право витребувати для ознайомлення від директора Підприємства та інших органів управління будь-які фінансові документи Підприємства, а також інші документи, що пов’язані з обігом та ефективністю використання активів Підприємства, лс рядком та рівнем якості медичних послуг, що надаються Підприємством.
7.5.3.    Основними завданнями Спостережної ради є:
-    сприяння ефективній діяльності Підприємства шляхом участі у визначенні напрямків ного розвитку та підготовці пропозицій з удосконалення діяльності;
-    участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби Підприємства та пацієнтів;
-    здійснення громадського моніторингу використання коштів, що надійшли у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, передбачених Статутом, антикорупційний контроль;
-    надання потенційним благодійникам (інвесторам) мотивованої інформації рекомендацій) щодо закупівлі медичних виробів, лікарських засобів тощо;
-    установлення та підтримка взаємодії Підприємства із відповідними структурами, в тому числі закордонними, сприяння в організації заходів з обміну досвідом;
-    інформування громадськості про діяльність Підприємства та Спостережної ради;
-    представництво інтересів та захист прав пацієнтів, медичних працівників Підприємства та територіальної громади;
-    здійснення поточного моніторингу додержання Підприємством законодавства про здійснення публічних закупівель;
-    надання раді та органам управління Підприємством рекомендацій щодо застосування входів заохочення чи стягнення по відношенню до працівників Підприємства;
-    підготовка звернень до правоохоронних та контролюючих органів у разі виявлення в ~іг ■ працівників Підприємства (чи інших осіб) ознак протиправних діянь;
-    інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням дотримання прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.
".5.4.Спостережна рада складається з 5 осіб.
".5.5.Спостережна рада формується та її склад затверджується рішенням Засновника, при цьому до її складу входять:
-    1 уповноважена особа від Засновника , яка призначається його рішенням. Така особа е :еов'язково має бути депутатом ради;
-    2 особі- з числа представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров'я, які обираються до складу Спостережної ради за рішенням Засновника (Власника) на умовах конкурсу (умови та порядок проведення конкурсу визначається Засновником;
-    2 особи з числа працівників Підприємства, які обираються на загальних зборах трудового колективу простою більшістю.
7.5.6.    Строк повноважень Спостережної ради складає 3 років з правом необмеженого повторного переобрання членом такої Ради.
7.5.7    Спостережна рада самостійно визначає та затверджує порядок своєї роботи.
7.5.8.    Членом Спостережної ради не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також має судимість за вчинення умисних злочинів чи протягом останніх 5 років перед призначенням притягалася до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
7.5.9.    Голова та Секретар Спостережної ради обираються зі складу членів цієї Ради на першому її засіданні на строк її повноважень. Головою Спостережної ради не може бути особа, яка є штатним працівником Підприємства. Перший склад Спостережної ради має бути сформований не пізніше ніж через б місяців з дня державної реєстрації Підприємства.
7.5.1    0. Член Спостережної ради може бути виключений з її складу за рішенням такої Ради у разі: порушення Конституції та законів України, що підтверджується відповідним судовим рішенням;
-    притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;
-    притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;
-    порушення норм етики та моралі, що унеможливлює виконання функцій члена Спостережної ради;
-    систематична (2 і більше разів) без поважних причин відсутність на засіданнях Спостережної ради;
-    систематичне недбале ставлення до виконання своїх обов’язків;
-    з власної ініціативи.
7.5.11.    У разі припинення повноважень членом Спостережної ради, заміщення відбувається на підставі відповідного рішення Засновника , особою з представників суб’єкта і Засновник, громадські об’єднання або трудовий колектив Підприємства), попередній представник якого припиняє свої повноваження.
7.5.12.    Прийняття нових членів Спостережної ради здійснюється за квотою гредставництва та у порядку, визначеному цим Статутом.
7.5.13.    Засідання Спостережної ради відбувається за необхідністю, але не рідше : “ного разу на квартал. Позачергове засідання може бути скликане з ініціативи Голови С стережної ради, керівника Підприємства (директора) або не менше 2 членів цієї Ради.
".5.14. Засідання Спостережної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 3 членів Ради.
~.5.15 Рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо його підтримало не гніле 3 членів Ради, крім випадку про виключення члена Ради - у такому разі рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 4 члени Ради (член Ради, щодо якого виймається рішення про виключення, не бере участі у голосуванні).
”.5.15. Рішення Спостережної ради оформлюється протоколом. Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписують Голова та Секретар зборів Ради у двох примірниках.
У протоколі має бути зазначено:
-    дата, місце та час проведення засідання;
-    прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів;
-    питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань;
-    зміст рішень, що ухвалені Спостережною радою, з обов’язковим
-    зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання.
7.5.16.    Спостережна рада, у разі необхідності, інформує за підписом Голови Спостережної ради органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення.
7.5.17.    При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення с пікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства та погоджуються з Засновником.
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров'я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Спостережна рада діє на підставі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
8.    ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1.    Структура Підприємства включає:
8.1.1.    Адміністративно-управлінський підрозділ;
8.1.2.    Адміністративно-господарський підрозділ;
8.1.3.    Лікувально-профілактичні підрозділи:
8.2.    Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
8.3.    Структура Підприємства затверджується Засновником, порядок внутрішньої .тганізації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються директором Підприємства.
8.4.    Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються директором.
3.    5. Штатну чисельність Підприємства директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, затвердженого в установленому законодавством України та ним Статутом порядку.
9.    ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1.    Трудовий колектив Підприємства складається з працівників, які своєю працею : ер%ть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших ; : ТУ. що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.2.    Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво інтересів цього трудового колективу з метою внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і по бутового обслуговування.
9.3.    Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.4.    Право укладання колективного договору надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу, визначеному загальними зборами 
трудового колективу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік
9.5.    Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
9.6.    Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
9.7.    Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
9.8.    Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства зизначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.9.    Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.10.    Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, елективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.
10.    КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1.    Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та
'піку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається -іконодавством України.
10.2.    Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3.    Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого законодавством України порядку.
}.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві :-~і2с:-:юеться відповідно до законодавства України.
11.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1.    Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у вигадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних : гганів державної влади.
11.2.    У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим
тганізаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету відповідно до чинного законодавства України.
11.3.    Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4.    Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
11.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6.    З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавст вом України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.
11.8.    Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.9.    Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.10.    Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

Вхід для адміністратора